Exempel:

 • Vid avbokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.
 • Vid ombokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.

Exempel:

 • Vid avbokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.
  Du har därefter ___% av beloppet tillgodo under ___ månader. Sedan förfaller det.
 • Vid avbokning mindre än ___ veckor innan debiteras ___% av beloppet.
  Du har därefter ___% av beloppet tillgodo under ___ månader. Sedan förfaller det. Gäller vid ___ antal av/ombokningar.

Exempel:

 • Ni kan boka av mig närsomhelst. Det enda ni betalar för är faktiska kostnader som eventuella resor, hotell etc.

Exempel:

När du bokar en talare, utbildare eller moderator kommer denne tacka nej till andra uppdrag samma dag. Trots detta kan det ju hända att både du och den anlitat får problem och vill om- eller avboka evenemanget. Vi strävar efter att undvika om- eller avbokningsavgifter, men ibland blir det oundvikligt.

Avbokning från uppdragsgivarens sida 

 • som sker fram till 60 dagar innan genomförandet debiteras endast de extrakostnader som kan ha uppkommit tex resekostnader, framtaget specialmaterial eller liknande …
 • som sker mellan 60 – 30 dagar innan genomförandet debiteras med 50% av överenskommet arvode plus ev. extrakostnader.
 • som sker mindre än 30 dagar innan genomförandet debiteras med 100% av överenskommet arvode plus ev. kostnader.

Ombokning från uppdragsgivarens sida

 • som sker mindre än 60 dagar innan genomförandet debiteras 5.000 kr under förutsättning att ny datum bestäms senast den ursprungliga genomförandedagen. I annat fall betraktas det som en avbokning.

Avbokning från uppdragstagaren sida.
Om förhinder (exempelvis sjukdom) för uppdragstagaren uppstår försöker vi i första hand hitta en fullgod ersättare. Detta görs i samråd med kunden.

Om uppdragstagaren utan giltigt skäl ej fullföljer uppdraget enligt avtal, och ingen ersättare finns att tillgå, och mindre än 30 dagar återstår till genomförandedag ska den anlitade utbetala skälig ersättning till kunden för kostnader som uppkommit pga det inställda uppdraget, dock högst 25 000 kr exkl moms. Annan ersättning utgår ej och kan inte göras anspråk på.

Force Majeure: 

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sitt åtagande enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Part som upptäcker detta skall utan dröjsmål meddela den andra parten sin önskan om befrielse av genomförandeansvar.