Etiska riktlinjer

för Talarföreningen NSA Sweden

De följande etiska riktlinjerna är tänkta att vara till stöd för talare i deras dagliga arbete. Det är ett villkor för medlemskap att man står bakom dessa etiska riktlinjer, med den fasta övertygelsen att varje medlem ska sträva efter att upprätthålla dessa värderingar, samt skydda föreningens och övriga medlemmars anseende. Styrelsen kan föreslå årsmötet uteslutning av medlem om den anser att medlemmen grovt brutit mot de etiska riktlinjerna. Syftet med dessa etiska riktlinjer är att upprätthålla och stärka föreningens anseende och allmänhetens förtroende för såväl talarbranschen som för föreningen och den enskilda medlemmen. De är fundamentala för både Talarföreningens och den individuella talarens framgång.

Professionalism är vårt ledord

En medlem i Talarföreningen agerar alltid professionellt och etiskt, både på scenen och i sin affärsverksamhet.
Detta i syfte att såväl den enskilda medlemmen som föreningen och talarbranschen i stort ska ha bästa möjliga
rykte och bidra till högre professionell och etisk nivå på marknaden.

De områden som täcks in av de etiska riktlinjerna är:

  1. Beskrivning av vår kompetens
  2. Förberedelser
  3. Immateriella rättigheter
  4. Sekretess
  5. Affärsverksamhet
  6. Delaktighet
  7. Generositet, respekt och kollegialt kamratskap

1. Beskrivning av vår kompetens

En medlem i Talarföreningen accepterar endast sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att
utföra. Medlemmen beskriver alltid sina meriter, erfarenheter och kunskaper på ett sanningsenligt och tydligt sätt.

Exempel:
Utbildning och yrkeserfarenheter ska kunna styrkas vid förfrågan. När medlemmen får en förfrågan om ett ämne långt från den egna kompetensen är det professionellt att hänvisa till en annan kollega. Talare som tackar ja till ämnen de inte behärskar riskerar förutom det egna varumärket, att ge branschen dåligt rykte.

2. Förberedelser

För att kunna genomföra sitt uppdrag, gör en medlem i Talarföreningen alltid sitt bästa för att förstå varje enskild uppdragsgivares organisation, mål, kultur samt syfte med uppdraget.

Exempel:
Medlemmen anstränger sig för att kunden ska känna sig trygg och unik. Slarv och slentrian riskerar förutom det egna varumärket, att ge branschen dåligt rykte.

3. Immateriella rättigheter

En medlem i Talarföreningen undviker på alla sätt att i skrift, tal, eller på andra sätt använda material skapat av andra, om inte detta godkänts av ägaren till dessa immateriella rättigheter eller källa anges tydligt.

Exempel:
Citat anges med källa, där det är möjligt. Fotograf anges i anslutning till bild.

4. Sekretess

En medlem i Talarföreningen betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

Exempel:
I alla sammanhang som avser känslig eller konfidentiell information undviks namngivning eller annat som kan kopplas till en specifik person, organisation eller händelse.

5. Affärsverksamhet

En medlem i Talarföreningen arbetar affärsetiskt och verkar för att skydda kunder, publik och samarbetspartners mot bedrägeri eller liknande handlingar. Varje medlem verkar för att eliminera sådant som kan skada talaryrket i stort.

Exempel:
Varje medlem följer lagar och förordningar gällande sin verksamhet.

6. Delaktighet

En medlem i Talarföreningen verkar för mångfald och delaktighet, vilket innebär att ta hänsyn till rådande diskrimineringslagstiftning i sina uppdrag. Vi använder mikrofon när vi talar* och tänker på vilka ord vi använder. Genom att undvika generaliseringar eller stereotypa beskrivningar av de grupper som omnämns i diskrimineringslagstiftningen är vi på god väg. Lagen omfattar diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionalitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning och ålder. Allt för att samtliga deltagare i vår publik – kunder såväl som uppdragsgivare – ska kunna ta del av vårt budskap. Metoder, exempel och språkbruk ska väljas så att inte deltagare kan utsättas för ovälkomna närmanden eller
sexuella anspelningar. Även våra egna arrangemang ska givetvis vara tillgängliga för alla.

Exempel:
Talarföreningen bokar lokaler för egna arrangemang, där den som använder rullstol kan komma in och röra sig fritt. Dokument och nyhetsbrev är i ett format som gör talsyntes möjlig. Vi använder eller eftersträvar så långt det är möjligt att använda mikrofon på våra eventen.

7. Generositet, respekt och kollegialt kamratskap

En medlem i Talarföreningen arbetar för ett kollegialt kamratskap byggt på respekt, vänlighet och generositet.

Exempel:
Vi tipsar om varandra till kunder. Vi talar inte illa om kollegor i och utanför föreningen. Vi håller en glad och positiv ton i såväl Facebookgruppen som i andra sociala medier. Dessa grupper används för yrkesrelaterade frågor. Vi har en inkluderande och respektfull jargong på föreningens många festligheter. Vi får den gemensamma kakan att växa genom att utveckla kamratskapet, frikostigt dela med sig och aktivt bidraga till att den gemensamma kompetensen i gruppen stärks